Eyelash Glue

Eyelash Glue

Regular price $5.00 Sale

White lash glue that dries clear.